Polityka prywatności dotycząca korzystania z Serwisu Internetowego przez Odbiorców.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych

 • Drivelli - Drivelli Polska Sp.z o.o.z/s we Wrocławiu
 • Gość - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Internetowego, nie posiadając aktywnego Konta.
 • Instruktor - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zgodnie z przepisami prawa do prowadzenia zajęć.
 • Kalendarz rezerwacji
 • Konto - część portalu, do której dostęp za pośrednictwem Serwisu Internetowego posiada Kontrahent lub Użytkownik.
 • Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła konto w Serwisie Internetowym w celu świadczenia usług w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową ocharakterze szkoły jazdy.
 • Kursant - osoba fizyczna, która jest Użytkownikiem.
 • Miesiąc - 30 dni kalendarzowych.
 • Odbiorca - Użytkownik, Kontrahent, Instruktor lub Gość.
 • Opłata - zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem wynagrodzenie Drivelli za wykonywanie usług.
 • Osoby bliskie - osoby spokrewnione z Kontrahentem, osobami uprawnionymi do reprezentacji Kontrahenta, Instruktorami w linii prostej lub do czwartego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej.
 • Pakiet - będący przedmiotem umowy sprzedaży produkt oferowany Kontrahentom przez Drivelli.
 • Profil - dostępna publicznie część konta Kontrahenta lub Użytkownika.
 • RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis Internetowy - witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym: https://drivelli.com/pl.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła konto na portalu internetowym w celu korzystania z usług rezerwacji zajęć u Kontrahentów.
 • Użytkownik zapisany - Użytkownik, co do którego Kontrahent potwierdził, że zawarł z nim umowę.
 • Wyszukiwarka - funkcja udostępniona przez Drivelli, pozwalająca na odszukanie informacji o Kontrahentach w Serwisie Internetowym.
 • Zajęcia - oferowane Użytkownikowi przez Kontrahenta świadczenie polegające na nauce jazdy, przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy wskazanych przez Kontrahentów kategorii.

Administratorem danych osobowych jest Drivelli Polska Sp. z o.o z/s we Wrocławiu. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wiadomość e-mail: info@drivelli.com lub korespondencyjnie na adres: plac Solny 15, 50-062 Wrocław

Kontrahent umieszczając swoje dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, wyraża zgodę aby jego dane osobowe były widoczne udostępniane przez niego w profilu widocznym dla wszystkich Odbiorców.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: numer PKK, imię, nazwisko, data urodzenia, język (do komunikacji angielski, niemiecki, polski), e-mail, nr telefonu Administrator przetwarza następujące dane Instruktorów: imię, nazwisko, pseudonim, numer ewidencyjny, email, numer telefonu, opinie o instruktorze

Administrator przetwarza następujące dane Kontrahentów: nazwa, adres, opis, zdjęcie profilowe, lista instruktorów, lista kursantów, email i numer telefonu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Drivelli jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), marketing bezpośredni usług, prowadzenie analiz oferowanych usług, dochodzenie lub obrona swoich praw lub praw osób trzecich przed roszczeniami Odbiorców, w szczególności Kontrahentów, Użytkowników, Instruktorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Kontrahenci są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników w zakresie: numer PKK, imię, nazwisko, adres, data urodzenia, email i numer telefonu.

Użytkownik wyraża zgodę na bezpośredni kontakt Kontrahenta, w przypadku dokonania rezerwacji terminu zajęć.

Kontrahenci, Użytkownicy, Instruktorzy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji - powiadomień w postaci wiadomości sms lub e-maili na podane numery lub adresy o rezerwacji terminów.

Dane osobowe Odbiorców są przechowywane w celu zawarcia, wykonania usługi, dochodzenia roszczeń do momentu przedawnienia roszczeń; w celu marketingu, analiz, geolokalizacji do momentu wyrażenia sprzeciwu, cofnięcia zgody; w celu spełnienia obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: księgowym, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, świadczącym usługi na rzecz Drivelli, innym firmom z którymi Drivelli zawarło umowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko zgodnie z reżimem Privacy Shield lub innych reżimów zgodnych z przepisami prawa, w szczególności RODO.

Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest do tego upoważniony poprzez złożenie sprzeciwu przetwarzania danych osobowych. Drivelli nie dokonuje profilowania Odbiorców w oparciu o ich dane osobowe. Kontrahentowi lub Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych można skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 001-193 Warszawa

Odbiorca korzystając z Serwisu Internetowego wyraża zgodę na instalację plików Cookies, a ponadto na korzystanie z danych Cookies przez Drivelli w zakresie danych w nich zawartych.

Cookies, które może wykorzystywać Drivelli.

 • Pliki cookies sesyjne - są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe - są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne - ustawiane przez Serwis Internetowy.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Serwis Internetowy.

Drivelli może zbierać informacje zawarte w logach systemowych (np. adresy IP)

Pliki cookies są wykorzystywane przez Drivelli do personalizacji, w celach statystycznych i analitycznych, logowania a ponadto w celu optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego przez Odbiorcę. Wskazane informacje są zbierane przez Drivelli z zachowaniem anonimizacji danych Odbiorców. Drivelli nie udostępnia plików cookies innym podmiotom.

W przypadku braku zgody Odbiorcy z wykorzystywaniem przez Drivelli plików Cookies, Odbiorca powinien zaprzestać korzystania z Serwisu Internetowego lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień i akceptacja niniejszej polityki prywatności oznacza wyrażenie przez Odbiorcę zgody na wykorzystywanie przez Drivelli plików cookies.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej przez Drivelli Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu

Drivelli Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu spełniając ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o możliwych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Odbiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Korzystając z sieci Internet Odbiorca jest narażony na działanie programów szpiegujących mogących śledzić działania użytkownika i przekazywać informacje o jego aktywności; działanie złośliwych oprogramowań mogących powodować nieprawidłowe lub przestępcze działanie systemów Odbiorcy w postaci np. wirusów; wyłudzanie informacji poufnych Odbiorcy; włamania do systemu teleinformatycznego przez osoby nieuprawnione