REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 2021-8-5

I. Słowniczek:

 • Drivelli - Drivelli Polska Sp.z o.o.z/s we Wrocławiu
 • Gość - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Internetowego, nie posiadając aktywnego Konta.
 • Instruktor - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zgodnie z przepisami prawa do prowadzenia zajęć.
 • Kalendarz rezerwacji
 • Konto - część portalu, do której dostęp za pośrednictwem Serwisu Internetowego posiada Kontrahent lub Użytkownik.
 • Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła konto w Serwisie Internetowym w celu świadczenia usług w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową o charakterze szkoły jazdy.
 • Kursant - osoba fizyczna, która jest Użytkownikiem.
 • Odbiorca - Użytkownik, Kontrahent, Instruktor lub Gość.
 • Osoby bliskie - osoby spokrewnione z Kontrahentem, osobami uprawnionymi do reprezentacji Kontrahenta, Instruktorami w linii prostej lub do czwartego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej.
 • Profil - dostępna publicznie część konta Kontrahenta lub Użytkownika.
 • Serwis Internetowy - witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym: https://drivelli.com/pl.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła konto na portalu internetowym w celu korzystania z usług rezerwacji zajęć u Kontrahentów.
 • Użytkownik zapisany - Użytkownik, co do którego Kontrahent potwierdził, że zawarł z nim umowę.
 • Wyszukiwarka - funkcja udostępniona przez Drivelli, pozwalająca na odszukanie informacji o Kontrahentach w Serwisie Internetowym.
 • Zajęcia - oferowane Użytkownikowi przez Kontrahenta świadczenie polegające na nauce jazdy, przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy wskazanych przez Kontrahentów kategorii.

II Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Drivelli drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego, zasady i warunki korzystania w szczególności polegają na: publikowaniu informacji o swojej działalności przez Kontrahentów, umożliwianiu wyszukiwania Kontrahentów przez Użytkowników, dokonywaniu przez Użytkowników rezerwacji usług u Kontrahentów, wystawianiu i publikowaniu ocen i komentarzy Kontrahentom, Instruktorom przez Użytkowników, otrzymywaniu powiadomień o zajęciach przez Użytkowników i Kontrahentów.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Użytkownika lub Kontrahenta.

2. Obiorca korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Celem Drivelli jest umożliwienie Odbiorcom nawiązania relacji gospodarczych poprzez dokonywanie rezerwacji Zajęć przez Użytkowników u Kontrahentów.

3. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym nastąpi tylko w przypadku podania przez Odbiorcę wszystkich wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych. Każdy Odbiorca ma możliwość posiadania tylko jednego konta.

4. Profile Kontrahentów będą publicznie dostępne dla wszystkich Odbiorców. Kontrahenci mogą informować Odbiorców o wykonywanej działalności gospodarczej, poprzez umieszczenie danych informujących - zgodnie z polityką prywatności Serwisu Internetowego o prowadzonej działalności oraz dostępności Zajęć. Kontrahent ma obowiązek bieżącej aktualizacji swoich danych oraz Kalendarza.

6. Profile Użytkowników nie będą dostępne publicznie dla innych Odbiorców. Użytkownik wystawiając Kontrahentowi ocenę i komentarz przyjmuje do wiadomości, że jego treść będzie widoczna publicznie wraz z jego imieniem i pierwszą literą nazwiska. Użytkownik będzie miał możliwość wystawienia komentarza tylko pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, że odbył zajęcia u Kontrahenta. Użytkownicy są zobowiązani do wystawiania ocen oraz komentarzy wyłącznie w oparciu o osobisty kontakt z Kontrahentem i w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i muszą dotyczyć Zajęć. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkowników wszelkich treści nieprawdziwych lub niestanowiących merytorycznej oceny Zajęć. Komentarze nie mogą naruszać przepisów prawa, niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Osoby bliskie lub współpracownicy Kontrahenta nie mogą dodawać ocen i komentarzy.

7. Wszelkie niedozwolone komentarze będą mogą być usuwane przez Drivelli.

8. Wyświetlane publicznie komentarze i oceny dotyczące Instruktorów będą wyświetlane z ograniczeniem do wskazania imienia i pierwszej litery nazwiska Instruktora.

9. Wyszukiwarka i informacja o dostępności zajęć jest dostępna dla wszyskich Odbiorców. Informacje zawarte w pozycjach wyszukiwania będą publikowane w formie listy. Pozycja na liście w wynikach wyszukiwania będzie zależała m.in . wykupionego pakietu przez Kontrahenta, ocen Użytkowników, kolejności alfabetycznej.

10. Rezerwacja wizyt u Kontrahentów jest dostępna tylko dla Użytkowników na podstawie udostępnionych przez Kontrahenta wolnych terminów w Kalendarzu.

11. Drivelli ma wyłączne prawo ale nie jest obowiązek do przeglądania, usuwania, publikowania treści Użytkowników i Kontrahentów.

12. Drivelli wyłącza wszelkie gwarancje i oświadczenia, jeśli nie zostały bezpośrednio wyrażone w niniejszym regulaminie. Ponadto Drivelli nie składa żadnego oświadczenia w zakresie należytego wykonania usługi Kontrahenta wykonanej wskutek rezerwacji usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Użytkownik we własnym zakresie powinien sprawdzić posiadanie wymaganych prawem uprawnień Kontrahentów lub stan techniczny pojazdów Kontrahenta.

13. Drivelli jest jedynie pośrednikiem usługi polegającej na rezerwacji zajęć pomiędzy Użytkownikami a Kontrahentami. Drivelli nie sprzedaje i nie oferuje żadnych usług Użytkownikom. Drivelli nie ponosi odpowiedzialności względem Odbiorców z tytułu szkód w tym utraconych zysków w związku z wykonywaniem usług przez Kontrahentów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za płatności Użytkowników. Drivelli nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za niewykonanie lub nienależyte, opóźnione wykonanie świadczeń przez Odbiorców oraz szkody wyrządzone Kontrahentom przez Odbiorców. Ponadto Drivelli nie ponosi odpowiedzialności za: przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego powstałe z przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez Drivelli, w tym problemy z działaniem sprzętu lub łączy Internetowych, modernizacją systemu Informatycznego awarii lub przeglądów, które utrudniają, uniemożliwiają korzystanie z Serwisu Internetowego, działania osób trzecich lub siły wyższej, prawdziwość i poprawność danych wprowadzanych przez Odbiorców, szkody poniesione przez Odbiorców, związane z usunięciem Konta, pośrednie straty lub utratę dochodów Odbiorców, błędy lub pomyłki Odbiorców, naruszenia praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich przez Odbiorców Odpowiedzialność odszkodowawcza względem Odbiorców będzie miała zastosowanie tylko w przypadku winy umyślnej Drivelli i nie obejmuje utraty spodziewanych korzyści poszkodowanego.

14. Korzystając z rezerwacji usługi przez serwis Drivelli Użytkownicy nie wchodzą w stosunek umowny z Kontrahentami, u których dokonali rezerwacji Zajęć. Do zawarcia skutecznej umowy, konieczne jest podjęcie osobnej czynności prawnej, bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem. Drivelli nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy odbiorcami, jak również nie pośredniczy w przekazywaniu płatności Kontrahentom od Użytkowników.

III Prawa i Obowiązki Odbiorców:

Odbiorcy są zobowiązani do podawania prawdziwych danych w czasie rejestracji oraz bieżącej aktualizacji danych i informacji poprzez zmianę informacji w ustawieniach swoich kont. Aktywność Odbiorców w Serwisie Internetowym, w szczególności zamieszczane przez nich treści będą zgodne z prawem. Umieszczając treści Odbiorcy zaświadczają, że są ich twórcami lub działają na podstawie uprawnień przyznanych im przez twórcę oraz posiadają niezbędne do publikowania prawa i nie naruszają niczyich praw. Odbiorca jest odpowiedzialny za prawne roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie związane z publikacją treści, do których nie posiadał praw. Drivelli zastrzega sobie możliwość usuwania treści oraz kont w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku oceny ich jako niestosowne, nieprawdziwe lub sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, narażające na szkodę Drivelli lub osoby trzecie, odsprzedawania usług, zakłócania funkcjonowania Serwisu Internetowego. Rozwiązanie umowy przez Odbiorcę niniejszej umowy może nastąpić tylko poprzez usunięcie konta, które zostanie usunięte po przesłaniu przez Odbiorcę informacji na adres mailowy info@drivelli.com

Usunięcie konta powoduje automatyczne rozwiązanie umowy łączącej Drivelli z Odbiorcą, usunięcie wszelkich treści w Serwisie Internetowym za wyjątkiem ocen i komentarzy wystawionych Kontrahentom przez Użytkowników.

Drivelli ma prawo usunąć konto oraz zablokować na czas nieograniczony możliwość rejestracji kolejnego konta w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu. Usunięcie konta nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Odbiorcy.

Drivelli zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępu do Kalendarza Wizyt lub usunięcia konta Odbiorcy z uwagi na nieprawidłowe lub sprzeczne z warunkami Regulaminu korzystanie z Kalendarza Wizyt przez Usługobiorcę, polegające w szczególności na:

a. korzystaniu z Kalendarza Wizyt w sposób uciążliwy dla innych Odbiorców,

b. rozsyłaniu spamu,

c. ingerowaniu przez Usługobiorcę w zasoby innych użytkowników Serwisu lub Usługodawcy,

d. ingerowaniu w kod źródłowy Kalendarza Wizyt,

e. próbach nieuprawnionego zwielokrotnienia Kalendarza Wizyt,

f. naruszaniu dóbr osobistych Usługodawcy,

g. dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji wobec Usługodawcy,

h. naruszeniem dobrych obyczajów kontraktowych,

i. uporczywym odwoływaniu rezerwacji dokonanych przez Użytkowników lub uporczywym nieprzyjmowaniu kursantów.

IV. Prawa i obowiązki kontrahentów:

Kontrahent oświadcza, że działa zgodnie z przepisami prawa i posiada wymagane wszelkie konieczne uprawnienia do prowadzenia kursów jazdy. Usługi świadczone przez Drivelli na rzecz Kontrahentów są odpłatne lub nieodpłatne, w zależności od wybranego pakietu w aktualnym cenniku znajdującym się w Serwisie Internetowym. W przypadku wyboru darmowego pakietu, są one świadczone nieodpłatnie pod warunkiem spełnienia przez Kontrahenta przesłanek do nieodpłatnego świadczenia usług zgodnie z opublikowaną w Serwisie Internetowym aktualnie obowiązującą ofertą Drivelli. Za usługi świadczone na rzecz Kontrahenta Drivelli wystawia faktury, po dokonaniu płatności.

V. Prawa i obowiązki Użytkowników:

1. Użytkownicy są zwolnieni z jakichkolwiek opłat za usługi świadczone przez Drivelli.

2. Użytkownicy zapisani mogą dokonywać rezerwacji u Kontrahentów bez ograniczeń. Pozostali Użytkownicy mogą zarezerwować w kalendarzu maksymalnie 6 zajęć u maksymalnie dwóch Kontrahentów.

VI. Prawa autorskie:

Odbiorcy przekazują Drivelli nieodpłatnie, dożywotnio, nieodwołanie, niewyłączne prawa i licencje do wykorzystywania, w tym powielania, przekazywania, publikowania, udzielania dalszej licencji do publikowanych przez nich treści.

Drivelli posiada wyłączne prawa do Serwisu Informatycznego, przez którą wykonuje usługi polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów. Drivelli zabrania kopiowania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania całości lub części treści Serwisu Informatycznego.

Drivelli udziela Odbiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej na korzystanie z Serwisu Informatycznego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

VII. Reklamacje:

Odpowiedź na reklamacje będą dostarczane w terminie 14 dni drogą e-mailową lub pisemną zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika lub Kontrahenta w jego profilu.

VIII. Postanowienia końcowe:

Prawem właściwym dla umowy z Drivelli jest prawo polskie, wszelkie spory wynikające z zawartej umowy będą podlegały jurysdykcji sądów polskich. Właściwym sądem w przypadku sporów z Kontrahentami jest sąd właściwy dla Drivelli. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez przesłanie Kontrahentom, Użytkownikom lub Instruktorom powiadomienia na wskazane adresy e-mail.

IX. Warunki techniczne.

Do obsługi Serwisu Internetowego konieczne jest dostęp do Internetu, posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową. Obsługiwane przeglądarki internetowe: Internet Explorer (11+), Microsoft Edge, Firefox (57+), Chrome (77+), Safari, Opera.

Drivelli Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu spełniając ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o możliwych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Odbiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej przez Drivelli Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu

Korzystając z sieci Internet Odbiorca jest narażony na działanie programów szpiegujących mogących śledzić działania użytkownika i przekazywać informacje o jego aktywności; działanie złośliwych oprogramowań mogących powodować nieprawidłowe lub przestępcze działanie systemów Odbiorcy w postaci np. wirusów; wyłudzanie informacji poufnych Odbiorcy; włamania do systemu teleinformatycznego przez osoby nieuprawnione